دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30777 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 25
30778 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 25
30779 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 50
30780 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 150
30781 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 20
30782 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 80
30783 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 70
30784 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 90
30785 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30786 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 95
30787 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 70
30788 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 30
30789 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 70
30790 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30791 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30792 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30793 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30794 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30795 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 23 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30796 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 11 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30797 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30798 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35561 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 5
35562 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 5
35563 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35564 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران