دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار زن / مرد 40
30931 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 90
30932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن / مرد 45
30933 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30934 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن / مرد 40
30935 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 120
30936 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 24
30937 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن / مرد 20
30938 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 52
30939 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 45
30940 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 50
30941 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30942 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
30943 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 90
30944 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30945 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 75
30946 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 16
30947 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 40
30948 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار زن / مرد 20
30949 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
30950 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن / مرد 10
30951 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 20
30952 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 6
30953 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 13
30954 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 10
30955 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30956 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30957 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 10
30958 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 4
30959 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 5
35612 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 5
35613 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35614 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 4
35615 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 4
35616 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 7
35617 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 7
35618 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35620 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35621 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 2
35622 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 2
35623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 3
35624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 1
35625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 2
35626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 2
35631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 2
37029 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37029 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37253 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37257 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37268 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد