دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه شیراز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30564 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار زن / مرد 40
30565 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها زن / مرد 70
30566 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30567 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک زن / مرد 50
30568 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق زن / مرد 60
30569 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30570 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی زن / مرد 35
30571 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران زن / مرد 20
30572 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30573 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 16
30574 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 65
30575 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن 20
30575 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 20
30576 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30577 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن / مرد 25
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن 4
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد مرد 4
35535 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35536 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 3
35537 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 3
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 5
35539 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری مرد 3
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن 3
35542 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35543 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری مرد 2
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن 2
37017 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 2 دانشگاه شیراز
37063 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37069 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37094 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 دانشگاه شیراز
37204 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37206 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز