دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30336 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60
30337 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30338 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیک زن / مرد 40
30339 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 35
30340 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 35
30341 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
30342 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30343 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30344 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30345 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 5
30346 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 5
30347 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 5
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 4
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 7
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 2
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها