دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان البرز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31344 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31345 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30284 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30285 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
30336 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60
30337 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30338 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیک زن / مرد 40
30339 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 35
30340 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 35
30341 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
30342 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30343 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30344 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30345 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 5
30346 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 5
30347 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 5
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 4
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 7
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 2
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
46190 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 1
46191 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 2
46192 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 3
46193 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 4
46194 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
46196 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
46197 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
46198 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 1
46199 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 2
46200 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 3
46201 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 4
46202 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
38002 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی زن 60
38003 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی زن 60
38004 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری زن 60
38262 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 6
38263 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز روانشناسی زن 6
38264 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت بازرگانی زن 6
38265 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت مالی زن 6
38633 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد زن / مرد 4
38634 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن / مرد 5
38635 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن / مرد 6
38636 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن / مرد 8
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 8
38638 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38639 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38640 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38641 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری زن / مرد 5
38642 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38643 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38644 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38645 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38646 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری زن / مرد 5
38647 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی زن / مرد 5
38648 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38649 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38650 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری زن / مرد 5
38651 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38652 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35883 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 بدون خوابگاه