دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش شیمی محض

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 7
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 3
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 6
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 6
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 4
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 4
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 7
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 9
35433 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 10
35441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 2
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 8
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 6
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 10
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 5
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35562 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 5
35564 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35597 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 9
35617 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 7
35686 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 9
35696 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 2
35719 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 6
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 6
35784 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 7
35644 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35806 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن / مرد 9
46505 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
46506 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
46507 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 01
46508 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 11
46509 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
46510 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
46511 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 61
46512 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 71
46513 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
38606 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 8
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 8
38731 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 8