دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه زابل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30382 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30383 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 40
30384 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 35
30385 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 45
30386 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30387 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن / مرد 35
30388 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30389 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 30
30389 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 30
30390 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 25
30390 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 25
35427 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 4
35428 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن / مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
37026 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن 2 دانشگاه زابل
37026 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب مرد 2 دانشگاه زابل
37032 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن 2 دانشگاه زابل
37032 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی مرد 2 دانشگاه زابل
37035 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 2 دانشگاه زابل
37035 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 2 دانشگاه زابل
37328 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37330 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37333 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37338 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37341 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه زابل
37345 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37348 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37351 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه زابل