دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی شهرسازی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30053 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی زن / مرد 50
30131 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن / مرد 50
30166 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی مرد 25 امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.*
30186 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30270 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30327 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی زن / مرد 40
30349 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن / مرد 25 محل تحصیل تهران
30371 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی زن / مرد 25
30384 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 35
30414 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30418 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30423 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی زن / مرد 25
30435 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی زن / مرد 15
30569 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 25
30937 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن / مرد 20
31059 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
31072 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن / مرد 15
31091 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
31107 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 15
31115 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 10
31217 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی مرد 30
31217 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن 30
31219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن / مرد 3
31209 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن 28 محل تحصیل تهران و کرج
31209 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی مرد 28 محل تحصیل تهران و کرج
31213 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 25
31214 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31018 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 35
31240 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی زن / مرد 36
31291 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 40
31303 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 20
31316 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
37258 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37015 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی زن 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37015 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37053 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37361 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37032 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن 2 دانشگاه زابل
37032 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی مرد 2 دانشگاه زابل
37333 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37067 مناطق محروم روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
37319 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37290 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37006 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37404 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37385 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37221 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37222 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37040 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندج
37089 مناطق محروم روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی زن / مرد 2 مرکز آموزش عالی لار
38003 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی زن 60