دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی نقشه برداری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30079 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
30093 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 15
30138 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 50
30208 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 18
30224 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 12
30226 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 36
30228 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 24
30255 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 60
30261 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 10
30280 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 45
30389 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 30
30389 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 30
30390 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 25
30390 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 25
30405 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40
30411 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30445 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 50
30447 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
31415 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30603 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40
30701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40
30716 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30
31424 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 10
30744 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 50
30750 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 20
30764 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30
30776 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 15
30843 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30
30855 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 20
37269 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37035 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن 2 دانشگاه زابل
37035 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری مرد 2 دانشگاه زابل
37351 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37048 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37061 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری مرد 3 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37376 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37084 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37314 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37716 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سیرجان