دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه ولایت - ایرانشهر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31172 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 35
31173 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن / مرد 35
31174 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 35
31175 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 35
31176 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31177 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
35764 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 4
35765 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35766 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 4
35767 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 4
35768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2
35769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 2
35771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2
37332 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37336 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37340 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37344 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37350 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37668 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37670 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر