دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش بینایی سنجی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی مرد 22
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی زن 22
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی مرد 18
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن 18
32831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی مرد 20
32831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن 20
37770 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37755 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
32333 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32466 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32867 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه