دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی مرد 66
32826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن 66
32827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی مرد 66 (پذیریش در نیمسال دوم)
32827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن 66 (پذیریش در نیمسال دوم)
32828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی مرد 37
32828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن 37
32829 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن 40
32829 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی مرد 40
32830 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 20
32831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی مرد 20
32831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن 20
32832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 37
32832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 37
32833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 15
32836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 15
32837 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی مرد 20
32838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن 20
32839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی مرد 17
32839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی زن 17
32840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن / مرد 16
32841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 23
32842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
35870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36201 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باخزر
36202 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بردسکن
36203 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان درگز
36204 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رشتخوار
36205 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرخس
36206 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کلات
36207 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خواف
36208 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کاشمر
36209 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلیل آباد
36210 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تایباد
36211 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) (ع) شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام حسین
36212 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) (ع) شهرستان مه ولات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام رضا
36213 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان شهرستان زاوه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
36214 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهر فیروزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
36215 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بخش زبرخان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
36216 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36217 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36218 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36219 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36220 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باخرز
36221 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کلات
36222 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چناران
36223 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرخس
36224 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تایباد
36225 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خواف
36226 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان نهم دی
36227 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (ع) شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام حسین
36228 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بخش زبرجان شهرستان نیشابور
36229 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36230 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان نهم دی
36231 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بردسکن
36232 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان درگز
36233 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خواف
36234 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کاشمر
36235 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلیل آباد
36236 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رشتخوار
36237 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باخرز
36238 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرخس
36239 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تایباد
36240 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در کلینیک ویژه احمدیه
36241 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهر فیروزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
36242 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در داورزن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
36243 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در جوین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
36244 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در جغتای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
36245 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در خوشاب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
36246 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36247 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36250 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز بهداشت مانه و سملقان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36251 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان شیروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36252 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اسفراین تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی اسفراین
36253 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان فاروج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36254 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان جاجرم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36255 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
32843 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 5
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32846 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32847 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32848 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32849 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32850 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی زن / مرد 3
32851 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن / مرد 2
32852 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 2
32863 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32864 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32865 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32866 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32867 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32868 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه