دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32304 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 31
32304 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 31
32305 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
32305 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
32306 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی مرد 31 (پذیریش در نیمسال دوم)
32306 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن 31 (پذیریش در نیمسال دوم)
32307 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 22
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 22
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 8
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 8
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32316 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و صنایع غذایی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32317 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 17
32318 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32318 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32320 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 20
32321 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 15
32322 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 15
32323 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 13
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 13
36357 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ایرانمهر شهرستان سراوان
36358 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36359 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی شهرستان سراوان
36360 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36374 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در حوزه معاونت درمان شهرستان زابل
36375 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت تنبلان شهرستان کنارک
36376 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت چاهوک شهرستان مهرستان
36377 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت چاهان شهرستان نیکشهر
36378 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت زرآباد شهرستان کنارک
36379 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت باهوکلات شهرستان چابهار
36380 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت جکیگور شهرستان سرباز
36381 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت درکس شهرستان چابهار
36382 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت هودیان شهرستان دلگان
36383 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت ساربوک شهرستان قصرقند
36384 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع سلامت اورکی شهرستان چابهار
36385 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت میرگل شهرستان هیرمند
36398 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت گمدادشهرستان میرجاوه
36399 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت لادیز شهرستان میرجاوه
36400 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت سرجنگل شهرستان زاهدان
36404 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 20 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36404 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36405 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 5 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36405 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36406 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی شهرستان سراوان
36406 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی شهرستان سراوان
36409 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36410 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهرستان زاهدان
36411 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی سراوان شهرستان سراوان
36412 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36423 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان میرجاوه و توابع آن
36424 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان سیب سوران و توابع آن
36425 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درر مناطق مورد نیاز شهرستان خاش و توابع آن
36426 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان سراوان و توابع آن
36447 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت رحمت اباد شهرستان سیب وسوران
36448 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت تمین شهرستان میرجاوه
36449 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت ایرندگان شهرستان خاش
36474 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در پایگاه اورزانش گوهرکوه از توابع شهرستان خاش
36475 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در پایگاه اورژانس ایرندگان از توابع شهرستان خاش
36476 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در منطقه 1 شهری شهرستان زاهدان
37769 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37770 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37771 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
32325 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32326 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 5
32327 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 3
32328 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4
32331 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32332 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32333 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32334 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35888 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3