دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن 160
31953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی مرد 160
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی مرد 22
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی زن 22
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 30
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 30
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی مرد 12
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی زن 12
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 35
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی زن 35
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی مرد 20
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی زن 20
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی مرد 15
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی زن 15
31964 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 12
31965 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی زن / مرد 12
31966 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی زن 15
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری مرد 30
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری زن 30
35843 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 20
37753 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
31968 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35884 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4