دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32437 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 70
32437 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی مرد 70
32438 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی مرد 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
32438 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی مرد 45
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن 45
32440 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن 20
32440 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی مرد 20
32441 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32441 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32442 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 25
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی مرد 18
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن 18
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32447 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 15
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32449 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران ساخت پروتزهای دندانی زن / مرد 10
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن 13
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی مرد 13
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 25
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 12
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 12
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32454 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 11
32455 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن 12
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی مرد 12
32458 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن 20
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری مرد 20
35858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
37755 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
32460 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32461 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32462 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32463 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32464 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32465 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32466 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32469 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32470 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32471 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32472 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران ساخت پروتزهای دندانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32473 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32474 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32475 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32476 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32477 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32478 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32479 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32480 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32481 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32482 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
35885 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران