دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان یزد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31503 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 38
31504 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 38
31505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2
31506 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 2
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 11
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 11
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 11
35262 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 1
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35264 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1
32933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی مرد 100 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن 100 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن / مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 13 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32944 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی مرد 28 دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن 28 دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
35872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 17 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32951 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 43 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32951 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 43 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 14 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
35873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35759 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد اقتصاد زن / مرد 12 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35760 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد تاریخ اسلام زن / مرد 14 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35761 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 11 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35762 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 11 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
31789 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31790 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری زن / مرد 40
31791 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
35802 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد زن / مرد 11
35803 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 12
35804 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن / مرد 14
35805 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن / مرد 36
35806 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن / مرد 36
35807 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 11
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35809 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد گردشگری زن / مرد 11
35810 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35811 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 11
35812 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 11
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36671 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 آباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه نداردمحل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد-احمد
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36674 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت - نصرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36675 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز-بهادران دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36677 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36678 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36680 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36681 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز -دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36682 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36683 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36684 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36685 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36686 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36687 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36688 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت -نیر دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36689 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36690 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36691 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36692 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 در شهرستان مروست - خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
36693 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36694 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36695 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36696 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان اردکان- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36697 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بهاباد - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36698 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36699 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36700 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36701 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36702 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36703 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد- ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36704 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان - رباط پشت بادام دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36706 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- بساب دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36707 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36708 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36709 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36710 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36718 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صدرآباد - اشکذر .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36719 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36720 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36721 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان عقداء - اردکان .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36722 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مروست- خاتم .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
32952 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان –عقدا، دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
32952 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان –عقدا، دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36676 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد-ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36676 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد-ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36679 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36705 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه -مهردشت دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36717 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه -دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
37189 مناطق محروم روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه اردکان
37190 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37191 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
47118 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت مهرستان
47119 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت قصرقند
47120 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت سرباز
47121 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت سیب وسوران
47122 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت دلگان
47503 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
47504 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
47505 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت جیرفت
47506 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبار
47507 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت کوهبنان
48088 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت ابرکوه
48089 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت اردکان
48090 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بهاباد، بافق محل خدمت بافق
48091 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بهاباد، بافق محل خدمت بهاباد
48092 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت تفت
48093 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مهریز، خاتم محل خدمت مهریز
48094 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت میبد
48095 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت نیر
48096 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
48097 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
48098 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت زارچ
48099 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت صدوق
48116 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
48117 تربیت معلم روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
48105 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت زارچ
48106 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت صدوق
48107 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مهریز، خاتم محل خدمت مهریز
48108 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت میبد
48109 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت نیر
48110 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
48111 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
48112 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت تفت
48113 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تفت، ابرکوه محل خدمت ابرکوه
48114 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت اردکان
48115 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بهاباد، بافق محل خدمت بافق
38073 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد میکروبیولوژی زن / مرد 60 محل تحصیل یزد
38331 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی زن / مرد 18 محل تحصیل یزد
33137 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد یزد پزشکی زن / مرد 28
33138 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد یزد پزشکی زن / مرد 7 بصورت خودگردان
32946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32957 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32958 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32959 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 5 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده