دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان کرمان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35383 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46
31659 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31660 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31661 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31662 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
35494 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 11
35495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 11
35497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 8
35498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 32
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35502 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 5
35503 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
35504 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 3
35505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35506 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان اقتصاد زن / مرد 23
35507 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35508 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32027 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری مرد 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32031 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32033 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32034 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
35846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 13 ممنوعیت نقل و انتقال
32232 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی مرد 35 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32232 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن 35 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32233 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 20 میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32237 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 18 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32238 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32272 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی مرد 70 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32272 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن 70 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32273 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی مرد 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32273 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32274 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32279 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32280 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32282 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان در نظر گرفته خواهد شد پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان خوابگاه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود امکان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - ارایه
32282 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان در نظر گرفته خواهد شد پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان خوابگاه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود امکان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - ارایه
32630 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 50
32630 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن 50
32631 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32631 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی مرد 40
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن 40
32633 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی مرد 23
32633 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن 23
32634 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25
32635 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 30
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن 25
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه مرد 25
32640 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 20
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن 20
32642 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 25
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن 25
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32645 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
35864 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
32650 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری زن 40
32650 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری مرد 40
32651 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15
35772 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 12
35773 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 12
35774 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 40
35775 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35776 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35777 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35778 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 6
35779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 6
35780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 6
33023 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری مرد 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33026 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33028 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای دانشجویان ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این دانشکده
33028 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای دانشجویان ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این دانشکده
35877 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 9
35826 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری زن / مرد 18
36522 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم
36523 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان
36524 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر
36525 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج
37731 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37113 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37717 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37718 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37719 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37720 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
47449 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت ارزوئیه
47450 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت انار
47451 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت بافت
47452 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
47453 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
47454 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت رابر
47455 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت راور
47456 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت راین
47457 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
47458 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبار
47459 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
47460 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت زرند
47461 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
47462 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت شهداد
47463 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
47464 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 4 محل خدمت عشایری کرمان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر، سیرجان، جیرفت،
47465 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت فاریاب
47466 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت فهرج
47467 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
47468 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت کشکوئیه
47469 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
47470 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت کوهبنان
47471 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت گلباف
47472 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت منوجان
47473 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر
47474 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
48121 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
48122 تربیت معلم روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
47475 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت ارزوئیه
47476 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت انار
47477 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت بافت
47478 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
47479 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
47480 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت راور
47481 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت راین
47482 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
47483 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبار
47484 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
47485 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت زرند
47486 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
47487 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت شهداد
47488 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت فاریاب
47489 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت فهرج
47490 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
47491 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت کشکوئیه
47492 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
47493 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان، راور محل خدمت کوهبنان
47494 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت گلباف
47495 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت منوجان
47496 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر
47497 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
38485 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38751 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 15
38752 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 15
33123 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 24
33124 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
32035 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال
32240 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن / مرد 15 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32283 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن / مرد 15 بدون خوابگاه
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 8 بدون خوابگاه
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 8 بدون خوابگاه
32285 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32286 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
32287 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 2 بدون خوابگاه
32288 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 2 بدون خوابگاه
32646 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32647 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32648 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32649 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه