دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان لرستان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 18
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 6
32756 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی مرد 35 محدودیت در ارایه خوابگاه
32756 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن 35 محدودیت در ارایه خوابگاه
32757 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی مرد 34 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در ارایه خوابگاه
32757 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن 34 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در ارایه خوابگاه
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32759 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 23 محدودیت در ارایه خوابگاه
32759 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن 23 محدودیت در ارایه خوابگاه
32760 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 17 بدون خوابگاه
32761 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 بدون خوابگاه
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 بدون خوابگاه
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 بدون خوابگاه
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15 بدون خوابگاه
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15 بدون خوابگاه
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 18 بدون خوابگاه
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 18 بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن 25 بدون خوابگاه
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه مرد 25 بدون خوابگاه
32769 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15 بدون خوابگاه
32770 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20 بدون خوابگاه
32771 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 بدون خوابگاه
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری مرد 18 *بدون خوابگاه
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن 18 *بدون خوابگاه
35868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 12 بدون خوابگاه
32782 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 10
32782 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 10
32783 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32783 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32784 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 بدون خوابگاه
32784 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 بدون خوابگاه
32785 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون
32785 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون
32791 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری زن 25 بدون خوابگاه
32791 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری مرد 25 بدون خوابگاه
32788 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری زن 25 بدون خوابگاه
32788 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری مرد 25 بدون خوابگاه
32789 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری مرد 17 بدون خوابگاه
32789 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری زن 17 بدون خوابگاه
32790 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزشی فوریت های پزشکی پلدختر) لرستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون
32790 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزشی فوریت های پزشکی پلدختر) لرستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون
31758 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31759 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31760 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31761 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 15
31762 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 20
35701 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 9
35702 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 9
35703 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 8
35704 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35704 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35705 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 9
35707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2
35708 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35709 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 14
35710 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری مرد 12
35711 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 12
35712 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری مرد 9
35713 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی مرد 9
35714 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی مرد 9
36134 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36135 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان دره شهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36136 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36137 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36138 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36139 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36554 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشکان
36555 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خرم آباد
36556 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بروجرد
36557 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دورود
36558 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودرز
36559 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان ازنا
36560 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36561 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36562 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان الشتر
36563 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان پلدختر
36564 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
36565 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دورود
36566 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودرز
36567 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ازنا
36568 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36569 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36570 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشگان
36571 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان نورآباد
36572 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
36573 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشکان
36574 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36575 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
36576 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودر-بدون خوابگاه
36576 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودر-بدون خوابگاه
36577 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36578 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الشتر
37692 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37095 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37468 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37477 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37479 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37481 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37693 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37694 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37695 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37696 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37698 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37699 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
47773 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت پلدختر(ملاوی )
47774 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت نورآباد(دلفان )
47775 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت کوهدشت
47776 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
47777 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 2
47781 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت الشتر
47778 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت زینب کبری (س) بروجرد) لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت دورود
47779 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت زینب کبری (س) بروجرد) لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ازنا
47780 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت زینب کبری (س) بروجرد) لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت اشترینان
47782 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت زینب کبری (س) بروجرد) لرستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت الیگودرز
47783 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت زینب کبری (س) بروجرد) لرستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت بروجرد
47792 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی مرد 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
47793 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد لرستان آموزش ابتدایی مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 2
47784 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ازنا
47785 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت اشترینان
47786 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت الشتر
47787 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت الیگودرز
47788 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت بروجرد
47789 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ززوماهرو
47790 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت پلدختر(ملاوی )
47791 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت چگنی
47794 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت دورود
47795 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت رومشگان
47796 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت نورآباد(دلفان )
47797 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت ویسیان
47798 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت عشایری لرستان
47799 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت کاکاوند
47800 تربیت معلم روزانه پردیس علامه طباطبائی خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدمیرشاکی الیگودرز) لرستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت کوهدشت
38761 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 15
38762 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 15
33125 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد لرستان دندانپزشکی زن / مرد 20
33126 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد لرستان دندانپزشکی زن / مرد 5 بصورت خودگردان
32773 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
32774 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32775 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32776 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32777 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32778 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32779 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32780 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32781 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 بدون خوابگاه
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 بدون خوابگاه
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)