دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31613 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31614 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31615 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31616 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 14
35411 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 3
35413 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 8
31636 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55
31637 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31638 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 50
31639 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 11
35449 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 9
35458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
31644 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
35466 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 3
31701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35554 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35555 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 18
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی مرد 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35557 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 12
35559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 12
35560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 37
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 37
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی مرد 15
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن 15
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن 40
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری مرد 40
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی مرد 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن 20
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی مرد 15
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن 15
32390 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی زن / مرد 12
32394 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 17
32395 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
32396 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 17
32397 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
35856 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32400 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری مرد 18
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری زن 18
32402 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32402 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32393 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه مرد 30
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه زن 30
32404 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم و صنایع غذایی زن / مرد 30
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 32
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 32
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32407 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32413 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32414 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 17
32415 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری مرد 20
35857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36332 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی داور آباد شهرستان آرادان
36333 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید چراغیان دامغان
36334 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رقیه سمنان
36335 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری هفده شهریور شهرستان سمنان
36336 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 3 شهرستان گرمسار
37454 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه سمنان
37455 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37456 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37457 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37470 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه سمنان
37657 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37658 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37660 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37662 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37656 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)
37766 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
37768 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
46998 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
46999 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
47000 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
47001 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
47002 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
47003 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
47004 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
47005 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
47006 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
47007 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
47008 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
47009 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
47010 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
47011 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
33108 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 16
33109 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33110 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 24
33111 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33112 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
32391 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32392 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 6
32417 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز
32418 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز