دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی سیرجان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33023 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری مرد 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33026 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33028 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای دانشجویان ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این دانشکده
33028 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای دانشجویان ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این دانشکده
35877 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 9