دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی شوشتر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33029 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 25
33030 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن 20
33030 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری مرد 20
33031 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33031 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33032 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
33032 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15
33033 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه مرد 17
33033 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن 17
33034 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی زن 15
33035 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33035 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35878 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 12
33036 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 3