دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31688 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31689 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31690 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31691 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31692 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31695 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت زن 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در