دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش گیاه پزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31509 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31539 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 20 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31541 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 10 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
31544 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31553 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31563 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 16
31598 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران گیاه پزشکی زن / مرد 20
31592 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز گیاه پزشکی زن / مرد 20
31621 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
31624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
31631 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31653 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 20
31657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 5
31662 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31676 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31679 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31686 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاه پزشکی زن / مرد 20
31694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاه پزشکی زن / مرد 30
31706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاه پزشکی زن / مرد 30
31708 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاه پزشکی زن / مرد 30
31722 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 5
31753 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31772 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاه پزشکی زن / مرد 20
31775 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاه پزشکی زن / مرد 10
31778 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31782 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 10
31787 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گیاه پزشکی زن / مرد 20
31788 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گیاه پزشکی زن / مرد 10
37427 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37467 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37101 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهرکرد
37720 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37452 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37428 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37476 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37443 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37429 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه