دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی فسا

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32534 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی مرد 45
32534 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن 45
32535 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی زن / مرد 15
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن 40
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری مرد 40
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی مرد 20
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن 20
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
36488 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی فسا - دارای تعهد خدمتی سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فسا
32540 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن / مرد 20