دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و استان ایلام

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33584 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 35
33585 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 35
33586 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 35
33587 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33588 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33589 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33590 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33591 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33592 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 5
33593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 5
33594 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 5
33595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33596 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 20
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 20
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
37001 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37116 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37180 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
46227 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام (مرکزی، چوار، سیوان) محل خدمت ایلام
46228 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان محل خدمت ایوان
46229 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان محل خدمت آبدانان
46230 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چرداول و هلیلان محل خدمت چرداول
46231 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دره شهر محل خدمت دره شهر
46232 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت دهلران
46233 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بدره محل خدمت بدره
46234 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام (مرکزی، چوار، سیوان) محل خدمت چوار
46235 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت زرین آباد
46236 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملکشاهی محل خدمت ملکشاهی
46237 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مهران محل خدمت مهران
46238 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت موسیان
46239 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چرداول و هلیلان محل خدمت هلیلان
46240 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بدره محل خدمت بدره
46241 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام (مرکزی، چوار، سیوان) محل خدمت چوار
46242 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت زرین آباد
46243 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سیروان محل خدمت شیروان
46244 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملکشاهی محل خدمت ملکشاهی
46245 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت موسیان
46246 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چرداول و هلیلان محل خدمت هلیلان
46247 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چرداول و هلیلان محل خدمت چرداول
46248 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مهران محل خدمت مهران
46249 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام (مرکزی، چوار، سیوان) محل خدمت ایلام
46250 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان محل خدمت ایوان
46251 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان محل خدمت آبدانان
46252 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دره شهر محل خدمت دره شهر
46253 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت دهلران