دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه ایلام

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33584 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 35
33585 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 35
33586 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 35
33587 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33588 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33589 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33590 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33591 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33592 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 5
33593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 5
33594 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 5
33595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33596 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 20
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 20
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
37001 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37116 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37180 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه ایلام