دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33870 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان زن / مرد 45
33871 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 45
33872 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 40
33873 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 45
33874 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33875 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 40
33876 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33877 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 40
33878 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 45
33879 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن / مرد 50
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 24
35532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 30
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
37485 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37489 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37491 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37626 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز