دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30708 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 68
30709 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 50
30710 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 120
30711 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 45
30712 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 70
30713 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30714 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 105
30715 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
30716 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30
30717 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 40
31416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 12
31417 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 15
31418 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 30
31419 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 10
31420 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 20
31421 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
31422 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 22
31423 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
31424 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 10
31425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 10
35553 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
35894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 2