دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش تکنولوژی پرتو درمانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31810 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
32000 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 22
32188 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 15
32363 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20
32447 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 15
32614 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 21 (پذیریش در نیمسال دوم)
32204 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32376 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 4
32470 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32625 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)