دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32179 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 64
32179 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 64
32180 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 62 (پذیریش در نیمسال دوم)
32180 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 62 (پذیریش در نیمسال دوم)
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 34
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن 34
32182 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 29
32182 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن 29
32183 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 30
32184 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 25
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 27
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 27
32188 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 15
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن 15
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی مرد 15
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 30
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 30
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن 24
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه مرد 24
32193 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 20
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن 20
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن 17
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی مرد 17
32196 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن / مرد 12
32197 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 25
32198 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32198 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32199 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 23
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن 23
35850 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36258 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هفتکل
36259 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کارون
36260 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیمان
36260 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیمان
36261 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماهشهر
36261 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماهشهر
36262 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باغملک
36263 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذه
36264 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز
36265 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا
36266 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالی
36267 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هندیجان
36268 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دشت آزادگان
36269 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هویزه
36270 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باوی
36271 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه
36271 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه
36272 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامشیر
36273 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان امیدیه
36274 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیمشک
36275 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمز
36283 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36284 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36285 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گتوند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
36286 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شوش تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
36287 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه
36288 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا
36289 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز
37749 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
37750 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32203 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32204 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32205 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32206 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن / مرد 5
32207 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32208 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 6
32209 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 3
32210 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32211 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32212 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32213 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32214 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32215 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32216 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32217 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه