دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان کردستان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32606 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 34
32606 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن 34
32607 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
32607 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
32608 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی مرد 17
32608 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن 17
32609 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32610 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 35
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 35
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32614 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 21 (پذیریش در نیمسال دوم)
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن 25
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32617 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32617 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32618 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 18
32619 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 20
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن 20
35863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
31743 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31744 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن / مرد 45
31745 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31746 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35654 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 12
35655 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 10
35656 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 12
35657 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35658 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35658 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35659 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه شافعی زن / مرد 12 ویژه اهل سنت
35660 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 12
35661 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
36497 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36498 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بیجار
36499 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهگلان
36500 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
36501 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36502 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36503 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سروآباد
36504 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36505 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قروه
36506 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج
36514 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36515 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قروه
36516 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج
36517 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36518 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36519 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سروآباد
36520 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36521 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
37194 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37195 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37196 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37197 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه کردستان - سنندج
37677 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
47404 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه
47405 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت بیجار
47406 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت دهگلان
47407 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت دیواندره
47408 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت سقز
47409 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 1
47410 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 2
47411 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت قروه
47412 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت کامیاران
47413 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت مریوان
47414 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت سروآباد
47593 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
45934 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت سراب
45935 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت مراغه
45936 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت اهر
45937 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت بناب
46254 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت آبدانان
46255 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت ایلام
46263 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام (مرکزی، چوار، سیوان) محل خدمت ایلام
46986 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت ماه نشان
47359 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47415 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه
47416 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت بیجار
47417 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت دهگلان
47418 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت دیواندره
47419 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت زیویه
47420 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت سروآباد
47421 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت سریش آباد
47422 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت سقز
47423 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 1
47424 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 2
47425 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت قروه
47426 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت کامیاران
47427 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت کرانی
47428 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت کلاترزان
47429 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت مریوان
47430 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت موچش
47431 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت دهگلان
47432 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت قروه
47433 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت زیویه
47434 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت بیجار
47582 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
47583 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
47584 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
48070 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسد آباد محل خدمت اسدآباد
48071 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
38750 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 15
33122 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج کردستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
32621 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15
32622 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32624 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32625 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32626 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32627 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32628 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 2
32629 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن / مرد 5