دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32606 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 34
32606 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن 34
32607 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
32607 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
32608 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی مرد 17
32608 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن 17
32609 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32610 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 35
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 35
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32614 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 21 (پذیریش در نیمسال دوم)
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن 25
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32617 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32617 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32618 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 18
32619 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 20
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن 20
35863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36497 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36498 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بیجار
36499 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهگلان
36500 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
36501 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36502 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36503 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سروآباد
36504 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36505 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قروه
36506 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج
36514 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36515 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قروه
36516 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج
36517 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36518 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36519 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سروآباد
36520 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36521 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
32621 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15
32622 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32624 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32625 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32626 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32627 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32628 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 2
32629 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن / مرد 5