دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31809 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31810 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی زن 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه زن 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه مرد 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن / مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری مرد 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی زن 20 دانشکده پزشکی محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
35838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 محدودیت در واگذاری خوابگاه
36584 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36584 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36585 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) شهر رازقان-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی رازقان دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان زرندیه- واگذاری خوابگاه
36586 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) غرق آباد-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی غرق آباد دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه-شهر واگذاری خوابگاه
36587 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 نوبران-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی نوبران دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه-شهر واگذاری خوابگاه
36588 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 بخش مرکزی-مرکز جامع سلامت روستایی یل آباد دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه - واگذاری خوابگاه
36589 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آشتیان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36590 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفرش محدودیت در واگذاری خوابگاه
36591 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلیجان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36592 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36592 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36593 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فراهان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36594 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کمیجان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36595 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان محلات محدودیت در واگذاری خوابگاه
36596 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36596 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36598 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36599 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلیجان. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36600 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند محدودیت در واگذاری خوابگاه
36601 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کمیجان. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36602 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان محلات . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36603 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن / مرد 1 شهر خشکرود- مرکز جامع سلامت شهری و روستایی خشکرود دانشکده علوم پزشکی ساوه-محدودیت دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان زرندیه- در واگذاری خوابگاه
36604 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن / مرد 1 نوبران- مرکز جامع سلامت شهری و روستایی نوبران دانشکده علوم پزشکی ساوه-محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه- شهر واگذاری خوابگاه
36605 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36606 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فراهان . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36607 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آشتیان . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36608 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفرش . محدودیت در واگذاری خوابگاه
31820 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 18 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاه