دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان مرکزی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31502 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35255 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31809 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31810 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی زن 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه زن 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه مرد 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن / مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری مرد 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی زن 20 دانشکده پزشکی محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
35838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
32994 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد .
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32999 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
32999 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
33008 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33011 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 27 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33012 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33014 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی-محدودیت در پذیرش شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
35876 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
36584 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36584 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36585 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) شهر رازقان-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی رازقان دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان زرندیه- واگذاری خوابگاه
36586 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) غرق آباد-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی غرق آباد دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه-شهر واگذاری خوابگاه
36587 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 نوبران-مرکز جامع سلامت شهری و روستایی نوبران دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه-شهر واگذاری خوابگاه
36588 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 1 بخش مرکزی-مرکز جامع سلامت روستایی یل آباد دانشکده علوم پزشکی ساوه محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه - واگذاری خوابگاه
36589 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آشتیان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36590 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفرش محدودیت در واگذاری خوابگاه
36591 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلیجان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36592 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36592 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36593 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فراهان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36594 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کمیجان محدودیت در واگذاری خوابگاه
36595 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان محلات محدودیت در واگذاری خوابگاه
36596 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36596 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36598 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خنداب . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36599 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلیجان. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36600 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شازند محدودیت در واگذاری خوابگاه
36601 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کمیجان. محدودیت در واگذاری خوابگاه
36602 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان محلات . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36603 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن / مرد 1 شهر خشکرود- مرکز جامع سلامت شهری و روستایی خشکرود دانشکده علوم پزشکی ساوه-محدودیت دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان زرندیه- در واگذاری خوابگاه
36604 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن / مرد 1 نوبران- مرکز جامع سلامت شهری و روستایی نوبران دانشکده علوم پزشکی ساوه-محدودیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ساوه- شهر واگذاری خوابگاه
36605 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اراک . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36606 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فراهان . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36607 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آشتیان . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36608 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفرش . محدودیت در واگذاری خوابگاه
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36610 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36611 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36612 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36613 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمین
37478 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37697 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
47919 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت آشتیان
47920 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت تفرش
47921 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت خمین
47922 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت خنداب
47923 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت دلیجان
47924 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت زرندیه
47925 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت ساوه
47926 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت سربند
47927 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت شازند(سربند)
47928 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت فراهان
47929 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت کمیجان
47930 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت محلات
47931 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت نوبران
47950 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت زرندیه
47951 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش کودکان استثنایی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
47952 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خمین
47953 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت شازند(سربند)
47954 تربیت معلم روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خنداب
47932 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت آشتیان
47933 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت تفرش
47934 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت خمین
47935 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت خنداب
47936 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت دلیجان
47937 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت زرندیه
47938 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت ساوه
47939 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت سربند
47940 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت شازند(سربند)
47941 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت فراهان
47942 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت کمیجان
47943 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت محلات
47944 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت نوبران
38489 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38763 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری زن / مرد 15
38764 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 15
31820 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 18 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 10
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 10
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33016 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33017 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33018 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی-محدودیت در پذیرش شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
35892 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش