دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی مرد 90
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن 90
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن 28
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی مرد 28
31997 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 18
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 50
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 50
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32000 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 22
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32002 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 25
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی مرد 10
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن 10
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 20
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی مرد 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن 20
32006 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی زن / مرد 12
32007 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 20
32008 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن 20
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32013 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32014 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32015 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه