دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خمین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32994 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد .
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32999 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
32999 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36610 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36611 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36612 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36613 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمین
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 10
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 10