دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی مراغه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33048 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن / مرد 25
33049 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 20
33049 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 20
33050 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33050 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33051 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
33051 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن 25
33052 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 23
33052 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 23
33053 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه مرد 18
33053 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن 18
33054 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 22
33055 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33055 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33056 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 8
33056 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 8
33057 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
33057 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
33058 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 9
33059 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 7
33060 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن / مرد 4
33061 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 3