دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33062 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 25 فاقد خوابگاه
33063 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری زن 30 فاقد خوابگاه
33063 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری مرد 30 فاقد خوابگاه
33064 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 فاقد خوابگاه
33064 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 فاقد خوابگاه
33065 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 20 فاقد خوابگاه
33066 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 18 فاقد خوابگاه
33067 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 فاقد خوابگاه
33068 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری مرد 25 فاقد خوابگاه
33068 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری زن 25 فاقد خوابگاه
33069 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فاقد خوابگاه
35880 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 فاقد خوابگاه