دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31511 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 45
31512 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31513 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31514 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31515 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 10
31517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31518 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 10
31520 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 10
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 15
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 12
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 11
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 8
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 8
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 11
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 8
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 8
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 2
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان