دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش زیست شناسی گیاهی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31514 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 10
31521 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 30
31524 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 16
31550 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31582 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31608 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 40
31612 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31670 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31715 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 5
31765 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
38452 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 40