دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31636 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55
31637 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31638 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 50
31639 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 11
35449 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 9
35458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
37454 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه سمنان
37455 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37456 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37457 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37470 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه سمنان
37657 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37658 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37660 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37662 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان