دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش دکتری عمومی دامپزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31507 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
31510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
31545 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 27
31555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 18
31578 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31617 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31622 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31625 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31636 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55
31640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31650 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31654 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 5
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31673 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31674 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 50
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 50
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 16
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 16
31710 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) نیمسال تحصیلی موافقت نمی شود. با مرخصی تحصیلی دانشجویان نوبت دوم در اولین
31758 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31761 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 15
37417 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه تبریز
37104 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37105 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37461 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37102 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن 2 دانشگاه زابل
37102 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه زابل
37458 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 5 دانشگاه زابل
37454 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه سمنان
37470 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه سمنان
37106 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37113 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37717 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37447 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37448 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37099 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه شیراز
37107 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37114 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37432 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه - مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات امکان پذیر نیست.
37433 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهد
37095 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37477 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
33073 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33077 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد شبستر آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33078 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی - واحد ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33089 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج البرز دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33102 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
33103 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری - واحد شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33112 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33118 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33129 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل مازندران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33122 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج کردستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25