دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 15
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 15
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن 17
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی مرد 17
31801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 15
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
35591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
31802 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 4
31803 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 5
31804 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8
31805 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 5
33143 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن / مرد 5 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی