دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 17
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 17
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 13
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 13
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
33070 متمرکز روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 8
33070 متمرکز روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 8
37748 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
37753 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
37754 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
31802 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 4
32511 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1
32900 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
33071 متمرکز دیگر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 7