دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه لرستان - خرم آباد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31758 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31759 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31760 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31761 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 15
31762 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 20
35701 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 9
35702 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 9
35703 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 8
35704 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35704 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35705 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 9
35707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2
35708 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
37095 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37468 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37477 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37479 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37481 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37693 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37694 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37695 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37696 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37698 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37699 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد