دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33703 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 43
33704 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 60
33705 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 35
33706 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 48
33707 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 48
33708 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 40
33709 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 40
33710 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33711 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 40
33712 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 60
33713 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 7
33714 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 10
33715 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 12
33716 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 12
33717 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 10
33718 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33719 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10
33720 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
33721 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 10
35384 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 25
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35387 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 5