دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه گیلان - رشت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34005 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 35
34006 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن / مرد 35
34007 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن / مرد 35
34008 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34009 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34010 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن / مرد 40
34011 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 40
34012 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 45
34013 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره زن / مرد 40
34014 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 35
34015 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن / مرد 15
34016 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن / مرد 35
34017 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 15
34018 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34019 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن / مرد 40
34020 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 20
34021 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره زن / مرد 40
35681 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 20
35683 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 24
35684 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 24
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35688 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 20
35689 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 24
35690 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35691 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 20
35693 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 24
35694 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 24
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 20
35699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 24
35700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 24