دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی پزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30072 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 35
30086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 15
30169 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن / مرد 60
30176 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن / مرد 20
30235 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 24 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
30236 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
30470 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 30
30652 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 75
30669 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30721 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 52
30731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 18
30753 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن / مرد 40
30766 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن / مرد 15
30857 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 45
30864 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 10
31165 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مهندسی پزشکی زن / مرد 35 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
29314 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن / مرد 45
31289 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 40
31301 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 20
37003 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37073 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37287 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37028 مناطق محروم روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن 2 دانشگاه بیرجند
37028 مناطق محروم روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی مرد 2 دانشگاه بیرجند
37217 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده مهندسی برق)
37218 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37256 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی شاهرود
37317 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی شاهرود
37038 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
37051 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
37359 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی همدان
37401 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
38034 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 60
38017 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی پزشکی زن 60
38027 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی پزشکی مرد 60