دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار زن / مرد 35
30527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 40
30530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60
30531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 30
30532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 32
30534 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 30
30535 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30536 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30537 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30538 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 55 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30539 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 70 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
31414 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
31415 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
35511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 8
35512 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35513 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 6
35514 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 6
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 6
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35517 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35518 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35519 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35520 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 3