دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32485 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 85
32485 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن 85
32486 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 85 (پذیریش در نیمسال دوم)
32486 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن 85 (پذیریش در نیمسال دوم)
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 55
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن 55
32488 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی مرد 35
32488 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن 35
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 13
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 13
32490 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی زن / مرد 15
32491 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 20
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی مرد 12
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن 12
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 27
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن 27
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه مرد 22
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن 22
32499 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 25
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن 25
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی مرد 17
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن 17
32502 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن / مرد 18
32503 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
32504 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32504 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32505 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن 25
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 25
35859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36489 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان - عماد شهر
36490 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان - بنارویه
36491 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان - کوره
36492 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان - جویم
32507 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن / مرد 15
32508 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32509 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن / مرد 20
32510 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 15
32511 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1
32512 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن / مرد 1
32513 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32514 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن / مرد 5
32515 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن / مرد 3
32516 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن / مرد 2